Declic – Capitolul 1. Orgasm

CAPITOLUL UNU
ORGASM


1.

23 decembrie 2017

Simona deschise ochii și se întinse. Căscă și se răsuci în așternut. Privi către fereastră. Afară lumina se stingea încet. Ceasul de pe noptieră arăta ora cinci fără un sfert. Un vînt abia auzit șuiera și se prelingea de-a lungul pereților casei. Iarna de decembrie se oprea la fereastră, străjuită de focul din sobă. Își duse palmele după ceafă și privi în tavan. Era cald. Dădu la o parte pătura cu care era învelită și o adună grămadă la picioare.

Dormise atît de adînc încît nu îl simțise cînd intrase și mai pusese lemne pe foc, ca să nu se stingă. Și-l imagină cum calcă încet, cu grijă, să nu o trezească, cum deschide ușița sobei și bagă lemne înăuntru și cum iese la fel de încet, după ce privește spre ea ca să se asigure că nu i-a tulburat somnul.

Simți că se încălzește mai tare. Își mișcă trupul gol în așternut și pătura se electriză, frecată de piele. Văzu cîteva scîntei în lumina slabă din încăpere și simți o arsură pe interior. Simți brusc că îl vrea lîngă ea, cu ea. Sau mai degrabă înăuntrul ei. Zîmbi. Îl dorea încontinuu.

Își săltă capul și își privi trupul, plimbînd privirea în sus și-n jos, printre sîni, pe burtă, pînă în vîrful picioarelor. Deschise gura și își simți răsuflarea caldă pe pielea de pe piept. Lasă capul pe pernă și închise ochii. Și-l imagină, cu palmele încleștate în șoldurile ei, împingîndu-se în ea. Aproape că îl putea simți cum intră și iese, repede, izbindu-se de carnea de pe coapsele ei, cu ochii întredeschiși, gîfîind, cu picături de sudoare picurîndu-i de pe frunte. Își arcui șoldurile în sus, așa cum ar fi făcut dacă în locul imaginii din minte l-ar fi avut deasupra pe el. Duse o mînă pe piept și o așeză pe un sîn, strîngîndu-l. Apucă sfîrcul între degete. Un geamăt îi ieși printre dinți. Încleștă cealaltă palmă pe ceafă și simți cum i se contractă gîtul.

Deschise ochii, ridică capul și își văzu șoldurile cum se mișcă în sus și-n jos. Gemu iar. Pieptul i se ridica și cobora. Dădu drumul sînului și duse mîna între picioare. Un fior o străbătu cînd se atinse. Culese umezeala și o duse la buze. Își linse degetele după care coborî mîna din nou. Începu să le miște.

Nu voia să se exploreze cu răbdare, să guste fiecare clipă și fiecare atingere. Acum simțea nevoia de a termina cît mai repede. Dorea orgasmul.

Avea capul înfundat în pernă, cu gîtul arcuit în sus și își apucase un sîn cu cealaltă mînă, frămîntîndu-l. Respira din ce în ce mai iute. Gîfîia și gemete ascuțite se auzeau în încăpere. Ridică capul și își privi mîna cum se mișcă. Se opri doar o secundă pentru a duce iar degetele la buze și pentru a le linge. Propriul gust o făcu să închidă ochii. Lăsă capul într-o parte în pernă și mușcă din ea.

Coborî mîna și strecură un deget înăuntru. Îl scoase, îl mișcă în jos și îl apăsă între fese. I se întunecă privirea. Palma cu care își strîngea sînul căzu și apucă strîns pătura, trăgînd de ea. Începu să miște degetele din ce în ce mai repede. Îi veni în minte mîna lui făcînd ceea ce făcea a ei acum și în aceeași clipă își dădu drumul.

Spatele i se arcui și își afundă fața în pernă. Geamătul se pierdu în materialul ce îi astupa gura. Mîna dintre picioare i se încleștase, cu degetele nemișcate, apăsate în carne. Luase foc. Contracțiile porneau dintre coapse și se rostogoleau prin tot corpul. O ceață neagră i se așternuse pe ochi. Înțepenise așa, arcuită, și primea plăcerea. Parcă o legase cineva la curent electric. Îi tremurau picioarele. Se împinse în sus, apăsîndu-se mai tare în degete. Țipă și căzu în așternut.

Orgasmul se terminase dar plăcerea continua să o străbată, făcîndu-i trupul să tremure și să salte, scuturat de spasme. Scoase fața din pernă. Ceața neagră de pe ochi începu să se limpezească. În urechi îi bătea inima și vîjîia sîngele. Pulsul și respirația începură să se potolească. Dădu drumul așternutului și duse palma la gît. Simți cu cealaltă mînă o ultimă contracție și o dădu la o parte, lăsînd-o să atîrne peste marginea patului.

Fierbințeala trupului se împletea cu căldura din cameră și picăturile de transpirație îi alunecau pe piele. Închise ochii și rămase nemișcată.

2.

Cristian luă bucata de lemn, o așeză pe butuc, apucă toporul și lovi. Culese jumătățile, le aruncă în grămada de alături și luă altă bucată.

Becul din magazie arunca o lumină slabă. Umbrele jucau pe pereți și în aer plutea un praf de rumeguș. Vîntul șuiera, clătinînd ușa prinsă cu un cîrlig. Era frig. Încă nu ninsese dar, după cum fusese vremea întreaga săptămînă, se gîndea că nu va mai trece mult timp și vor avea parte și de prima zăpadă.

După prînz se hotărîse să termine de spart grămada de lemne ce aștepta în magazie. Simona dormea. Petrecuseră dimineața împreună. După aceea ea mersese să doarmă puțin iar el atacase lemnele.

Era îmbrăcat gros. Chiar și așa, tot simțea frigul pătrunzător. Din cînd în cînd întindea mîinile băgate în mănuși, apuca paharul pe care îl pusese pe o poliță și sorbea. Sticla străjuia alături. Vinul negru cu spumă roșie îl încălzea. Apuca iar toporul și mărunțea drugii de lemn pînă îi aducea la mărimea potrivită.

Despică încă o bucată și se opri. Apucă paharul și îl dădu peste cap. Privi înspre peretele dinspre casă. Colțurile gurii i se săltară într-un zîmbet.

Doar ce se întorsese din casă. Dusese un braț de lemne ca să fie la îndemînă, să nu trebuiască să iasă mereu și să mai aducă. Controlase focurile din sobe, în bucătărie și în cameră. Intrase încet, ca să nu tulbure somnul Simonei. Dormea pe burtă, învelită cu pătura groasă. Se lăsase pe vine în fața sobei și pusese lemnele în ladă, unul cîte unul. După aceea deschisese ușița și mai băgase cîteva. Focul se întețise.

Amîndoi erau friguroși așa că se îngrijea să fie mereu cald. Închisese bine ușița sobei și întinsese palmele pentru a le încălzi.

Mai despică un lemn după care se așeză pe butuc. Scoase un pachet cu țigări și aprinse una. Umplu iar paharul cu vin și sorbi. Trase din țigară și suflă fumul, împletit cu aburi de căldură. Își trase mai bine bunda pe umeri.

Auzise o mișcare în spate și se întorsese, gîndind că s-a trezit. Nu se trezise. Se răsucise doar în somn. Mișcarea o dezvelise. Pătura alunecase și lăsa să i se vadă sînii. Capul îi era culcat pe o parte. Rîsese încet, amuzat de sforăitul slab pe care îl scotea.

Se uită la grămada mică de lemne care mai trebuiau sparte și se gîndi că ar putea să le lase pentru ziua următoare. Mai aprinse o țigară, sorbi din vin și lăsă din nou gîndul să îl poarte înapoi cu o oră.

Se ridicase și mersese lîngă pat. O privise cum doarme și se gîndise, așa cum o mai făcuse de atîtea ori, cît de norocos era că o întîlnise. Întinsese mîna să apuce pătura și să o învelească la loc, încet, fără să simtă. Se oprise însă cu degetele deasupra ei, aproape atingînd-o. Își plimbase privirea pe ea, centimetru cu centimetru. Îi urmărise fiecare trăsătură a feței, coborîse apoi pe gît și mai departe, pe piept. Se gîndise dacă să o trezească. Se răzgîndise însă, mulțumindu-se să își plimbe degetul deasupra ei, aproape atingînd-o, urmînd fiecare adîncitură și fiecare curbă. Zăbovise deasupra sfîrcurilor, abia abținîndu-se să nu le atingă.

Afară se întunecă de-a binelea. Vîntul se mai potoli puțin. Hotărî să lase restul de lemne pentru ziua următoare. Mai turnă un pahar de vin și astupă bine sticla. Aprinse încă o țigară. Se așeză iar pe butuc. Ca un film pus pe pauză gîndul se urni din nou.

Plecase de lîngă pat și se așezase pe un fotoliu. Imaginea ei goală era prea mult. Dimineață făcuseră dragoste și o voia din nou. O lăsase însă să doarmă. Întinsese mîna și desfăcuse cureaua de la pantaloni. Trăsese de ei în jos. Prima mișcare a mîinii îl făcuse să își astupe gura cu mîna cealaltă pentru a înăbuși geamătul. Se simțea ca în adolescență, cînd tot ce voia era să termine, să simtă plăcerea aceea înnebunitoare, fără a lua în seamă drumul pînă acolo. Mișcările mîinii se iuțiseră. Îi privea sînii și își imagină cum își apropie buzele și limba de sfîrcuri. Își închipuise că își închide gura pe ele și asta făcuse să i se întunece privirea. Cîteva secunde mai tîrziu simțise cum ia foc și o altă căldură decît cea din încăpere i se prelinge pe mînă.

Băgă de seamă că țigara se stinsese. Se adîncise atît de mult în amintirea a ceea ce făcuse mai devreme încît uitase să mai tragă din ea. Turti chiștocul într-o cutie de tablă pe care o folosea drept scrumieră și se ridică. Privi în jur, se asigură că totul este în ordine și ieși. Trase ușa magaziei și o închise. Roti privirea prin curte și văzu că totul este în regulă. Poarta o închisese mai devreme, înainte de a merge să spargă lemnele. Se îndreptă spre intrarea în casă și deschise ușa. Valul de căldură din interior îl lovi. Intră. Era liniște. Dinspre dormitor nu se auzea nimic. Simona probabil că dormea în continuare. Scutură bunda de umezeală și o agăță în cuier. Se descălță. Merse în bucătărie și căută prin dulapuri. Se gîndi ce ar putea să facă de mîncare. Se uită și în frigider și văzu că mai rămăsese ce gătise Simona dimineață. Scoase pachetul cu țigări, îl așeză pe dulap, ieși din bucătărie și se îndreptă spre dormitor. Deschise ușa încet ca să nu o trezească și intră.

3.

Nu dormea. Era așezată pe fotoliul pe care stătuse el mai devreme, goală. Privea înspre ușă. Se uită la el. Cristian își plimbă privirea pe ea. Închise ușa.

Te așteptam.”

Vocea ei se auzi încet în încăpere, însoțită de pîrîitul lemnelor din sobă. Se lăsă pe spate, cu picioarele puțin desfăcute și un genunchi îndoit. O văzu cum mișcă mîna dreaptă și freacă vîrfurile degetelor, apoi le plimbă pe pielea dintre sîni și le duce la buze. Scoase limba și le linse. Palma cealaltă o avea pe interiorul coapsei.

O privi cum plimbă vîrful limbii pe fiecare deget în parte. Deschise apoi gura și supse fiecare deget.

Ai lăsat urme”, șopti ea cu un deget pe buză.

Cuvintele ei îl făcură să înțeleagă. Folosise șervețele umede ca să se șteargă după ce terminase dar se pare că nu fusese atent și în jur. Zîmbi.

Nu am rezistat. Nu am vrut însă să te trezesc. Dormeai prea adînc.”

Zîmbi și ea. „Nici eu nu am rezistat. Doar ce am terminat și eu. După aceea m-am așezat pe fotoliu și am băgat de seamă cîteva picături. Cînd ai intrat tocmai le cercetam proveniența.”

Cristian se mișcă, dezbrăcă puloverul și bluza pe care o purta pe dedesubt și le aruncă pe un scaun. Se îndreptă spre pat, se așeză pe margine și mîngîie așternutul cu palma. Era umed. Simona îl privi. Îl văzu cum plimbă palma pe cearșaf și cum ridică după aceea mîna. Adulmecă degetele și trase mirosul adînc în piept.

Îmi place mirosul tău”, spuse el încet.

Se aplecă și își apropie fața de așternut. Simona se uită la el cum își culcă obrazul pe adîncitura unde fusese mai devreme fundul ei. Cristian închise ochii și inspiră. Ridică capul, sărută cearșaful umed, își frecă buzele de el apoi scoase limba. Îl văzu cum linge încet cuta dintre cele două adîncituri. Un geamăt slab se auzi din gîtul ei. Întoarse privirea către ea.

Aici?”, întrebă el. Simona nu îi răspunse, însă mîna pe care o ținea pe coapsă se strînse și apăsă cu degetele în carne. Cristian o văzu cum se arcuiește în sus. Privi cum i se mișcă sînii. Sfîrcurile i se întăriseră.

Se ridică de pe marginea patului și se apropie. Își desfăcu picioarele, le cuprinse pe ale ei și se aplecă. Se prijini cu palmele de spătarul fotoliului. Îl privi în ochi. Cristian coborî o mînă, o așeză pe un sîn și îl strînse ușor în palmă. Aplecă capul, deschise gura și închise buzele în jurul sfîrcului. Îi simți limba cum se rotește încet apoi cum începe să sugă. Îl prinse cu palmele de ceafă, își răsfiră degetele prin păr și îi apăsă gura pe sîn. Îi simțea gura cum se strînge în jurul sfîrcului. Închise ochii și dădu capul pe spate. Își arcui spatele și mai mult și își împinse șoldurile în sus. Întinse o mînă, îl apucă de fund și îl strînse. O mișcă apoi și o așeză pe partea din față a pantalonului. Răsfiră degetele și frecă podul palmei de umflătura de dedesubt. Îl auzi cum geme cu buzele strînse în jurul sfîrcului. Deschise ochii și îl văzu cum dă mîna la o parte de pe sîn, fără să se oprească din supt. O coborî încet, cu vîrfurile degetelor lăsînd dîre în carne. O cuprinse în palmă, făcînd-o căuș între picioarele ei. Gîtul i se contractă cînd simți atingerea degetelor lui. Se oprise din supt și trăgea cu buzele de sfîrc. Începu să miște degetele mîinii cu care o cuprinsese.

Simona simți cum i se întunecă vederea. Continua să își frece podul palmei și degetele de prohabul lui. Simțea cum se întărește din ce în ce mai mult. Își luă cealaltă mînă de pe ceafa lui și o duse lîngă cealaltă. Desfăcu catarama și nasturele apoi trase de fermoar. Își strecură o mînă în interior și îl cuprinse în palmă. Îi auzi geamătul. Scoase mîna și trase de pantaloni în jos, apoi de chilot. Îl prinse de șolduri și își apăsă degetele în el. Îl simți cum se împinge înainte. Întinse din nou mîna și își înfășură degetele în jurul lui.

Cristian dădu drumul sfîrcului și sîsîi printre dinți. Privi printre trupurile lor și se uită la mîna ei cum se mișcă. O privi apoi în ochi și își lipi gura de buzele ei. Nu își oprise degetele mîinii pe care o avea între picioarele ei. Era udă. Apăsă unul dintre degete și o pătrunse. Începu să îl miște în sus și-n jos. Mîna ei făcea același lucru. Se opri cîteva clipe, se desprinse de buzele lui, duse palma la gură și o linse. O coborî apoi, îl cuprinse și reluă mișcarea. Începu să o miște din ce în ce mai repede.

Se uită la ea. „Dacă continui așa o să termin.” „Asta vreau. Să termini.” Fără să își oprească mîna ridică capul și îl linse pe piept. Își plimbă limba pe tot pieptul lui apoi o apropie de un sfîrc și îl înconjură. Îl simți cum se încordează și simți cum îl străbate un tremurat. Își închise buzele în jurul lui, îl mușcă ușor apoi îl supse cu putere. Cristian închise ochii și o apucă de ceafă. Începu să miște șoldurile înainte și înapoi. Ea continua să miște mîna din ce în ce mai repede. Duse cealaltă mînă, pe care o ținuse pînă atunci pe șoldul lui, și i-o strecură între picioare. Începu să plimbe vîrfurile degetelor abia atingîndu-i pielea. Cristian simți că ia foc. Se propti cu palmele pe spătarul fotoliului, încovoie spinarea și își dădu drumul.

Simona își desprinse buzele de pe pieptul lui și privi printre trupurile lor. Simțea fierbințeala cum i se prelinge pe încheietură și privi cum i se întinde pe burtă și pe sîni. Băgă în gură un deget de la mîna cealaltă, îl linse apoi o strecură din nou între picioarele lui. Îl apăsă, îl băgă pe jumătate și începu să îl miște. Se uită la el cum se zbate în strînsoare, cu ochii închiși, cu genunchi îndoiți, tremurînd ca o păpușă dezarticulată. Răsuflarea lui îi șuiera în față. Îi văzu ochii cum i se zbat în spatele pleoapelor închise. Bărbia îi tremura și vinele de pe gît i se umflaseră. Ridică o mînă de pe spătarul fotoliului, o așeză pe unul din sînii ei și îl strînse în palmă. Se împingea în mîna ei. „Nu te opri!” Îi simțea degetul cum îl pătrunde și se apăsă în el, făcînd-o să îl bage mai mult. Simona continuă să miște ambele mîini pînă nu îi mai simți orgasmul cum îi picură pe piele. Încetini mișcarea, scoase degetul din el, îl cuprinse cu amîndouă mîinile și le mai mișcă cîteva clipe. Îl văzu cum se înmoaie și îi dădu drumul.

Căzu în genunchi între picioarele ei. Își lipi pieptul de burta ei și își culcă capul pe sîni. Îi simțea mișcarea agitată a pieptului. Răsuflarea lui îi înfiora sfîrcul. Își așeză palma pe capul lui și îi mîngîie părul. Privi la mîna cealaltă, cea cu care îl terminase și o văzu cum lucește în lumina becului. „O să ne lipim de la cît adeziv am stors din tine”, spuse ea. Cristian chicoti și își frecă obrazul de pielea ei. O apucă de mînă, o apropie de buze și o linse cu vîrful limbii. „Bun adeziv”, îi răspunse. Chicoti și ea și îi dădu un bobîrnac peste nas.

4.

Oricît aș vrea să mă ridic și să te ajut și pe tine să termini, crede-mă că m-ai terminat de tot. E ceva vreme de cînd nu am mai terminat în halul ăsta”, spuse el, în timp ce respirația îi revenea la normal. Simona își plimba degetele prin părul lui. „Stai liniștit, seara e lungă. Ai în față multe ore în care vei putea să nu mă lași neterminată.” „M-ai luat pe nepregătite cînd mi-ai băgat degetul. Cred că nu exagerez dacă spun că mi-ai făcut creierul țăndări”, spuse el și zîmbi. „Mie îmi place cînd mi-o faci tu mie, mi-am zis că dacă pentru mine este al naibii de bine trebuie să fie cel puțin la fel și pentru tine”, răspunse ea și coborî mîna de-a lungul spatelui lui, mișcîndu-și unghiile pe șira spinării. Ajunse cu palma pe fund și îl plesni. „Ai un fund grozav, stimabile.” Îl apucă și îl strînse. „Și îmi place la nebunie cînd ești la propriu la mîna mea și fac ce vreau cu tine.” „Nu cred că există bărbat pe lumea asta care să refuze să se lase pe mîna unei femei, mai ales dacă femeia știe ce face. Cu mîna și cu degetele.” „Sunteți toți la fel. După ce vă dați drumul aveți înclinații de moraliști și filozofi. Pînă vi se scoală din nou și se mută centrul judecății în capul celălalt.” Cristian rîse. „Că veni vorba de sculat, ar cam trebui să ne sculăm și să ne spălăm sau să ne ștergem măcar, că presimt că dacă o să îmi mai cercetezi mult fundul cu degetele alea ale tale experte, o să mi se scoale din nou și o să avem treabă.” „Ce limbaj urît! Așa vorbești tu cu o doamnă care tocmai ți-a făcut creierul cioburi?” „Iertare, doamnă, voi avea grijă să îmi controlez limbajul de acum înainte, cu accent pe limba,” răspunse el și, mișcîndu-se doar cît să își facă loc, strecură mîna printre trupurile lor, o coborî și o așeză între picioarele ei. Mișcă degetele, le umezi, apoi le duse la gură și le linse. „Se pare că mă aștepți.” Simona vru să spună ceva dar el coborî mîna din nou și o pătrunse cu două degete.

Ridică privirea spre ea. Se uita la mîna lui cum se mișca. Deschisese gura și un geamăt slab i se auzea din gît. Cristian se dezlipi de ea, se ridică și se aplecă între picioarele ei. Își coborî gura și își lipi buzele. Simona îi simți vîrful limbii cum o cercetează și își arcui pieptul. Ridică capul mai mult și îl privi cum își freca buzele și limba de ea. O privi în ochi, duse mîna și așeză un deget pe buzele ei. Îl plimbă pe întreg conturul gurii. Ea deschise gura și îi prinse degetul între buze. Îi apucă încheietura cu ambele mîini și băgă tot degetul în gură, plimbîndu-și limba pe el. Îl mușcă apoi îl mișcă de cîteva ori, repede. Îl auzi cum geme, cu buzele lipite de ea. „Vrei să fii în gura mea așa?” Nu îl lăsă să îi răspundă, îl apucă cu palma de ceafă și îl ținu cu gura lipită de ea. Își răsfiră degetele în părul lui și începu să își miște șoldurile. Îi simțea limba cum o pătrunde. Lăsă capul pe spate și închise ochii. Continuă să se miște pe buzele și pe limba lui.

Cristian strecură mîna pe care o avea liberă sub fundul ei și o împinse în sus. Simți cum îl trage din nou de încheietură și începe să îi sugă degetul. Cu mîna cealaltă continua să îl apese în ea. Îl auzi cum respiră pe nas. Îl eliberă și se retrase puțin. „Trage cîteva guri de aer. Ai nevoie”, spuse către el și rîse. Se ridică și își apropie fața de a ei. „O mică arvună. Ne spălăm, apoi îți plătesc și restul.” „Cu dobîndă”, spuse ea și își lipi gura de a lui. Îl sărută, îi linse buzele apoi îl împinse. „Să fie fierbinte apa, stimabile. S-a-nțeles?” „Da, să trăiți!”

5.

Ai terminat toate șervețelele umede!” Vocea ei ajunse pînă la el, în bucătărie. Așezase oala cu apă pe aragaz și se pregătea să pornească butelia cu gaz. Deschise ușa ca să audă mai bine ce spune. „Cît ai putut să îți dai drumul de ai avut nevoie de un sfert de pachet de șervețele ca să te ștergi? O tonă?!” „Nu mai era un sfert de pachet. Abia dacă au mai fost vreo patru.” „Da. Probabil de aia nici nu ai șters tot și ai mai lăsat și pe fotoliu.” „Mai devreme nu păreai deranjată de asta.” „Nu schimba subiectul! Eu cu ce mă șterg acum?” „Așteaptă puțin.” Merse la un dulap și căută în el. Luă un prosop, îi umezi un colț la chiuvetă și se îndreptă spre dormitor.

Uite.” Privi către ea. Nu se mișcase de pe fotoliu. Stătea răsturnată cu spatele pe spătar și cu brațele pe mînere, cu palmele în sus. Se uită la el. „Tu produci în două-trei ore cît produc alții într-o săptămînă! De unde ai mai scos tot ce este acum pe mine dacă ai făcut-o și cu cîteva ore înainte?” „Te miră, la halul în care m-ai lucrat?” „Bine, bine. Dă prosopul ăla încoace. Sper că ți-a dat prin cap să îl umezești.” Îi întinse prosopul. O privi cum îl mișcă pe piele, pe burtă și pe sîni. „Cum e cu apa aia?” „Na, că am uitat să pornesc butelia. Mă duc acum.” „Halal de tine, uitucule! Hai, marș la bucătărie și vino cu apa aia odată!” Răsuci repede prosopul și cînd el se întoarse să iasă din cameră îl plesni peste fund. „Pentru asta te trec pe lista cu datorii”, spuse el fără să se întoarcă. „Ba suntem chit”, strigă ea după el.

Continuă să se șteargă pînă culese toate urmele apoi făcu prosopul ghem și îl lăsă să cadă lîngă fotoliu. Își plimbă degetele pe piele. Nu rămăsese nimic. Nu pentru mult timp, se gîndi. Colțurile buzelor i se ridicară într-un zîmbet. Se lăsă din nou pe spate, așteptîndu-l să se întoarcă cu apa. În cameră era la fel de cald. Focul din sobă își potolise flacăra dar din spatele ușiței se vedea pîlpîitul jarului.

Excitarea nu îi scăzuse. Dacă ar fi început să se atingă ar fi terminat foarte repede. Nu voia asta. Își duse o mînă pe piept, între sîni, și începu să plimbe vîrfurile degetelor pe piele, trecîndu-le din cînd în cînd peste sfîrcuri.

Nu era prima dată cînd făceau asta. Așteptarea ducea la o cu totul altă plăcere decît cea simțită atunci cînd făceau sex pur și simplu. Îi plăcea să rămînă în starea aceea de excitare din preajma orgasmului, să simtă plăcerea cum se plimbă prin tot trupul. Și să o întrețină, singură sau cu ajutorul lui, cum făcuseră mai devreme.

Își prinse un sfîrc între degete și îl apăsă, apoi trase de el. Simți un fior cum pleacă din sîn și îi traversează corpul pînă între picioare. Strînse coapsele și burta i se încordă. Luă degetele de pe sfîrc. Nu voia să termine tot singură. Acum îl vreau pe el. Se relaxă și încet‑încet senzațiile se potoliră puțin. Răsuflă adînc. Își așeză brațele înapoi pe mînerele fotoliului.

Închise ochii și rămase nemișcată, încercînd să își controleze respirația și să se liniștească, fără ca senzațiile ce i se plimbau prin trup să dispară. Deschise gura și începu să inspire și să expire egal.

Intră în dormitor. Are brațul plin cu lemne. Da, trebuie să avem lemne peste noapte, să mai punem pe foc. De ce e gol?! Ah, la naiba, Simona, e fantezia ta, poți face ce vrei tu cu ea! E gol! Ce bine arăți, așa gol, cu lemnele pe braț. Dar cum ai stat afară așa, în pielea goală, pe frigul ăsta?! Ah, la naiba! E o fantezie, ce Dumnezeu am? Mîinile mele ard de nerăbdare să te atingă, peste tot. Să îmi plimb degetele pe brațele tale puternice. Omul peșterilor. Bun nume! Ai venit să mă ai, nu-i așa? Ca să primești ce am eu aici trebuie să îți faci datoria, masculule, ai înțeles? Pune lemne pe foc, sunt friguroasă și îmi place căldura. Nu mă mișc, te aștept. Așa! Ce frumos se reflectă flăcările pe pielea lui. Bărbatul cu vătraiul în mînă, întețind focul pentru femeia lui, pe care o va avea imediat ce termină ce face acum. Ce fund grozav! Îmi lasă gura apă. Hei, ești în fantezia mea, așa că faci ce spun eu. Nu mai ține picioarele lipite, nu ești femeie! Crăcănează-te puțin, vreau să văd cum atîrnă ceea ce te face bărbat. O să le iau în gură puțin mai încolo, după ce îmi voi plimba degetele pe ele și le voi strînge în palmă. O să îmi plimb buzele și limba pe tine, o să te apuc de fund și o să te împing în gura mea pînă nu o să mai reziști, o să mă întorci cu spatele, o să mă plesnești peste fund și o îmi dai ce vreau să îmi dai. Sălbaticule!

Gata apa!” Simona deschise ochii și văzu că el pregătise deja cada de baie. O adusese din încăperea pe care o foloseau drept cămară. Exista și o încăpere mică, cu toaletă, chiuvetă și o cadă de baie dar de multe ori, cînd veneau să petreacă cîteva zile aici, Cristian obișnuia să aducă cada asta de baie pe picioare, ca să se bucure de apa fierbinte mai mult timp, în căldura dormitorului. De multe ori ea stătea în apa fierbinte cîte o oră sau două în timp ce el citea sau stăteau pur și simplu de vorbă. „Ai adormit? Nici măcar nu ai tresărit cînd am intrat.” „Nu, mă gîndeam foarte intens la ceva. Nu te-am auzit.” „Meditai.” „Cam așa ceva.” „Merg să aduc și apa.”

Ieși și se întoarse cu o oală mare din care ieșeau aburi. O turnă în cadă și după aceea mai făcu trei drumuri, aducînd încă trei oale. Cada se umplu pînă mai sus de jumătate. După aceea se întoarse cu o găleată cu apă rece și turnă, încercînd din cînd în cînd să vadă dacă este bună. „Vino încoace și încearcă și tu, să vezi dacă e bună așa.” Simona se ridică și se apropie. Băgă mîna. „Mai pune puțină. Este prea fierbinte.” El mai turnă. „Acum e bună.” „Oricum, dacă se mai răcește cît stai în ea am mai păstrat puțină și mai torn ca să rămînă fierbinte. Să poți sta mai mult dacă vrei.” „Și tu?” „Nu avem loc amîndoi. Dacă ne spălam în baie încăpeam amîndoi în cadă, știi asta. Dar e cam frig acolo. Și știu cît îți place să stai în apă fierbinte, la căldură. Eu m-am spălat în bucătărie, într-un lighean, cît s-a încălzit apa pentru tine.”

Se apropie de el, îl privi în ochi și îl sărută. „Mulțumesc.” „O nimica toată. Trebuie să îți plătesc cumva pentru ce mi-ai făcut mai devreme.” Ea ridică mîna și îl bătu ușor cu degetele pe obraz. „Stai liniștit, că nu ai scăpat de datorie. Abia dacă ai început.” „Nici nu mă gîndeam că am scăpat. Hai, treci în cadă”, răspunse el și o plesni peste fund. Ea păși în apa fierbinte și se cufundă încet în ea. Simți căldura cum o învăluie. Își sprijini ceafa de marginea căzii, închise ochii și oftă. În timpul ăsta Cristian se îndreptă spre sobă, se lăsă pe vine și deschise ușița. Privi înăuntru, luă vătraiul și împinse cu el de cîteva ori. Mai luă un lemn din lada de lîngă sobă, îl puse deasupra jarului și închise ușița. Cît făcuse asta, Simona deschisese ochii și îl privise. Ca în fantezia mea de mai devreme, sălbaticule, doar că ai haine pe tine. Nu pentru multă vreme! Închise din nou ochii, bucurîndu-se de apa fierbinte.

6.

Mi-am imaginat că ai intrat în pielea goală în cameră, cu brațul plin de lemne, și ai mers la sobă. Te-ai lăsat pe vine, ai deschis ușița sobei și ai băgat lemne înăuntru. Îmi plăcea cum joacă lumina focului pe pielea ta. De asta nu te-am auzit cînd ai intrat cu cada de baie. Eram prea concentrată pe imaginea pe care o aveam în cap ca să mai aud ceva.” Cristian era întins pe pat și răsfoia o revistă. Se dezbrăcase. Era cald și foarte rar stătea cu haine pe el cînd era în dormitor, chiar și singur. Închise revista, păstrînd semn cu degetul între file, și privi către ea. Nu deschisese ochii. Era cufundată în apă pînă la bărbie, cu ceafa sprijinită de marginea căzii. Respirația îi mișca pieptul și sfîrcurile tulburau apa, ieșind la suprafață și scufundîndu-se. „Asta sună a fantezie. Nu ai văzut dacă îmi atîrna ceva atunci cînd m-am așezat pe vine?” Simona deschise ochii și ridică din sprîncene. „S-ar putea să fi văzut ceva. Și cred că mi-am făcut și ceva planuri cu privire la asta. Dar deja pui prea multe întrebări despre fantezia mea și curiozitatea a omorît pisica. Ți-am spus doar așa, cu titlu informativ, ca să fac conversație.” „Am înțeles. Dar tot cu titlu informativ, știi că îmi plac fanteziile tale. De asta le-am și pus în practică pe unele dintre ele.” „Știu. Nu prea îmi refuzi nimic.” „Mi-ar fi și greu să o fac, avînd în vedere că și tu îmi cam faci toate poftele.” „Mare noroc pe capul tău, să dai peste mine, la fel de pofticioasă ca tine. Ce te făceai cu alta, cu una conservatoare de pildă?” „Plecam, pur și simplu. Sexul este foarte important. Și dacă nu ai un partener compatibil nu merge. E atît de simplu.” „Ei, chiar crezi că sexul este cărămida de la baza unei relații?” „Poate nu cărămida pe care se sprijină toată relația dar una foarte solidă și extrem de importantă este. De fapt, partenerii sunt două cărămizi. Dacă cimentul dintre ele, care le leagă, nu are în compoziție și sex al dracului de bun sau cel puțin bun așa cum înțeleg cei doi să fie bun sexul, după vreo cîteva ploi, furtuni, adică certuri și alte probleme care sunt inevitabile și firești în orice cuplu, ei bine, cimentul ăla se roade, se fărîmițează, crapă și alea două cărămizi nu mai sunt lipte una de cealaltă. Și s-a dus naibii fundația și relația. Sunt multe în cimentul ăla, iubire, respect, colaborare, sinceritate, compromis etc., dar dacă lipsește sexul bun se duce naibii totul.”

Simona deschisese ochii și îl asculta. Nu era prima dată cînd discutau despre tot felul de lucruri. Îi plăcea să jongleze cu ideile, să facă schimb de cuvinte, să îl asculte cum răsucește tot felul de lucruri pe toate fețele. Era unul din lucrurile care îi plăcuseră la el atunci cînd îl cunoscuse. Avea cu cine să stea de vorbă.

Închise ochii și se mișcă puțin în apa fierbinte. Sînii îi ieșiră la suprafață apoi coborîră. Simți apa cum îi înconjoară pielea și se strînge în jurul sfîrcurilor. La fel cum simțea atunci cînd își închidea el gura în jurul lor și își plimba limba peste ele. Imaginea îi transmise un fior prin trup. Coborî mîna între picioare. Se opri. Nu, nu încă. Așeză palma pe coapsă. Să-ți fie clar, amice, că dacă nu erai bun nu făceai mulți purici lîngă mine. Dar pînă acum ai trecut toate testele. Cel puțin pe alea care presupun sex. Mai avem multe de experimentat dar pînă acum le-ai trecut.

Cristian o privea. Oare la ce s-o fi gîndind? Ce o fi putînd să îi treacă prin cap? Sigur are ceva în minte, după felul cum zîmbește. Deschise din nou revista și continuă articolul pe care începuse să îl citească. Cînd și cînd privea către ea. Nu se mișca. Părea că adormise. Știa însă că nu era așa. Gusta din plin baia fierbinte. Și sigur rumegă tot felul de idei pentru mai tîrziu. Zîmbi și întoarse pagina.

Îmi este poftă de ciocolată. Mai avem?” Ridică privirea spre ea. „Da, mai avem. Am făcut provizii. M-am gîndit că s-ar putea să ningă și nu o să aibă nici unul dintre noi chef să iasă din casă, așa că am cumpărat destulă. De care vrei?” „Mai întrebi? Amăruie!” Cristian se ridică, ieși din dormitor și merse în bucătărie. Căută într-un dulap, luă o ciocolată și se întoarse. Se așeză pe marginea patului, lîngă cadă, și desfăcu ciocolata din ambalaj. Rupse o bucată și i-o întinse. „Dă-mi în gură, stimabile! Doar nu te aștepți să pun eu mîna plină de apă și de spumă pe ciocolată și după aia să o bag în gură.” „Îmi place cum gîndești. Să îți dau în gură adică”, spuse el și-i făcu cu ochiul. „De ciocolată vorbeam, minte perversă ce ești!” „Și eu tot de ciocolată vorbeam.” „Da, da, da, sunt sigură că fix la ciocolată te gîndeai! Hai odată, că mi-e poftă!”

Cristian apropie bucata de ciocolată de gura ei. Ea deschise buzele și apucă bucata între dinți. Începu să o mestece încet, închise ochii și oftă de plăcere. „Nu o lingi mai întîi?” Deschise ochii și se uită la el. „Nu, nu o ling mai întîi, creier murdar! O să o ling pe următoarea. Pe asta o vreau direct”, îi răspunse fără să deschidă ochii. „Am înțeles. Direct.”

Așteptă să termine de mestecat și să înghită apoi rupse încă o bucată. „Pe asta dă-mi-o s-o ling.” Se uită la el cum îi aduce ciocolata la gură. Întinse buzele și scoase limba. Îi atinse vîrful limbii cu bucata de ciocolată și o lăsă să o plimbe puțin pe ea. O retrase apoi și îi atinse buzele. Plimbă ciocolata pe tot conturul gurii, lăsînd în urmă o dîră subțire. Îndepărtă mîna și o lăsă să se lingă pe buze. O auzi cum plescăie de satisfacție. „Mai vrei?” „Da, dă-mi-o să o ling.” Apropie iar ciocolata și ea scoase limba și începu să o înconjoare. Îl privi în ochi. Scoase limba cît putu de mult și rămase așa. „Plimbă-mi-o pe limbă.” Cuvintele se auziră ciuntite. Cristian chicoti. Plimbă degetele pe toată limba ei pînă rămase doar ciocolată topită amestecată cu salivă. Duse mîna la gură și se linse. „E bună, mai ales cînd este combinată cu gustul tău.” Simona plescăi și înghiți. „Mai vreau.”

Îl văzu cum își freacă degetele de ciocolata rămasă în ambalaj pînă le unse apoi le apropie de gura ei. Îi frecă buzele și îi băgă un deget în gură. O lăsă să îl lingă pînă îl lăsă curat apoi băgă altul. Făcu la fel cu toate degetele. „Mai este?” „Da, mai este.” „Atunci mai dă-mi puțină.” Îi dădu încă o bucată și ea o mestecă. „Vino lîngă mine.” „Păi sunt lîngă tine.” „N-ai înțeles. Vino lîngă mine.” Îl apucă de mînă, îl ridică și îl trase aproape. Îl apucă de fund și-l aduse lîngă ea. Cristian se uită cum deschide gura și își închide buzele în jurul lui. Îi zvîcniră fesele și o apucă cu palma de ceafă. Se uită în jos și urmări cum își mișca buzele de-a lungul lui. De fiecare dată cînd ieșea din gura ei vedea dîrele de ciocolată. I se vopsiseră buzele. Senzația aia unsuroasă îl înnebunea. Îl apucă cu palmele de fund și-l trase în gură cît putu de mult. Își așeză palmele pe obrajii ei și coborî degetele mari, pipăindu-i buza de sus. Îi simțea buza cum se mișcă, cum se întinde, elastică, apăsîndu-se pe el, în timp ce mișca capul făcîndu-l să intre și să iasă din gura ei. O lăsă să se retragă puțin și o stăpîni cu palmele. Fără să ia mîinile de pe obrajii ei, întinse degetele mari și culese cu buricele puțină ciocolată care rămăsese pe el. Mișcă vîrful degetelor înainte și înapoi, de cîteva ori, apoi i le așeză pe buze. Le plimbă în cerc pînă i le unse. Ieși de tot din gura ei. Simona își linse buzele. Dădu să se apropie din nou dar el îi opri mișcarea capului.

Se sprijini de marginea căzii cu o mînă, se aplecă, o privi în ochi și îi băgă un deget în gură. Îl băgă și îl scose de cîteva ori. „E bun?” Fără să dea drumul degetului ea dădu din cap, aprobînd. „Mai vrei?” Simți cum îl apucă cu dinții de deget și o văzu cum deschide buzele. „Da, mai vreau!” Cuvintele șuierate printre dinții înfipți în deget îl făcură să se ridice. O lovi ușor cu palma peste obraz și ea deschise gura. Mișcă șoldurile și se apropie din nou de ea. O atinse ușor pe gură și mișcă bazinul, lăsînd-o să îl simtă. Se apropie mai mult și desfăcu puțin picioarele. „Linge-le.” Simona lăsă capul pe spate, întinse gîtul și îl atinse cu vîrful limbii. Așeză o mînă pe el și începu să o miște, în ritm cu limba. Cristian privea în jos. Un fior îl străbătu cînd ea lărgi buzele și le luă pe rînd în gură, ungîndu-l cu salivă și sugînd. Îl mai ținu așa cîtva timp și îi dădu drumul.

Își așeză palmele pe fundul lui, îl trase iar în gură și începu să miște capul. O simți cum își plimbă vîrfurile degetelor pe fesele lui. „Nu te opri!” Fără să îi dea drumul, Simona privi în sus la el. Avea ochii închiși și maxilarul încordat. Îndepărtă încet una din palmele cu care îl ținea de fund și îl plesni brusc, tare. Îl simți cum tresare și se împinge mai mult în gura ei. Își mută palmele în față, pe șoldurile lui, și îl împinse încet, pînă îi ieși cu totul din gură. Ținuse buzele strînse în jurul lui, ca să adune toată ciocolata. Îl apucă cu o mînă și își plimbă limba pe el, culegînd gustul.

Dă-mi un prosop.” Cristian deschise ochii. Simțea că îl lasă picioarele. Merse la un dulap, scoase un prosop, reveni și i-l întinse. Ea îl luă, se șterse bine pe mîini și după aceea îl aruncă pe pat. „Dă-mi restul care mai e în ambalaj.” Cristian întinse mîna, apucă ultima bucată și i-o întinse. Luă bucata de ciocolată, o băgă în gură și o mestecă încet, fără grabă. El nu se mișcase deloc. O privea cum mestecă. Întinse o mînă, se atinse și își înfășură degetele. Mișcă mîna de cîteva ori, fără să își dezlipească privirea de pe gura ei. Simona îl plezni peste mînă. „Fii cuminte! Nu acum!” Un geamăt se auzi din gîtul lui. Se uită la ea cum apropie palma de gură și cum lasă să i se prelingă ciocolata pe care o mestecase. „Vino încoace!” O ascultă și se apropie.

Simona întinse mîna, plină de ciocolată, și îl apucă. Începu să miște palma, cu degetele înfășurate în jurul lui, pînă îl vopsi complet. Continuă apoi să miște mîna mai repede, oprindu-se din cînd în cînd ca să se uite în ochii lui. „Îmi plac și batoanele de ciocolată foarte mult, așa că nu puteam să îmi refuz plăcerea asta.” Îl trase către ea și începu să îl lingă, încet, fără grabă. Din cînd în cînd încetinea ritmul ca să lingă ciocolata care i se scurgea pe încheietură. Relua apoi mișcarea mîinii și a limbii. Nu se opri pînă nu mai rămase nici urmă din crema cu care îl unsese. Își linse buzele și plescăi. Îl mai plesni o dată peste fund apoi îl împinse. Cristian căzu în fund, pe pat, sprijinindu-se în palme. Deschise ochii și se uită la ea. Se cufundase înapoi în apă, pînă la bărbie, și îl privea. „Femeie, mă omori.” „Știu. Ce ziceai despre cărămizile alea două și despre nu știu ce ciment?”

7.

Cu riscul de a mă repeta o să îți spun că iar mi-ai făcut creierul țăndări. Habar n-am despre ce cărămizi și despre ce ciment vorbești.” „Să înțeleg, prin deducție logică, că ce îți fac, sau mai bine zis ce tocmai ți-am făcut, îți afectează memoria de scurtă durată?” „Adică?” „Păi îți aduci aminte ce ai spus în urmă cu o oră dar nu îți poți aduce aminte ce ai spus în urmă cu nici 15 minute.” „Ce am spus în urmă cu o oră?” Simona întoarse privirea către el. „Tu chiar ai creierul țăndări. Ai spus că te repeți, că ți-am făcut creierul țăndări. Deci îți aduci aminte ce ai spus acum o oră dar nu îți aduci aminte despre teoria cu relațiile dintre parteneri și că sexul este un ingredient important din cimentul care leagă doi oameni între ei.” „Ah, da, așa am spus. Acum îmi aduc aminte.” „Acum îți aduci aminte”, răspunse Simona cu ironie în glas. „Hei, nu e vina mea că îmi scoți creierii prin locuri pe unde în mod normal ies alte chestii. Ar trebui să fii mîndră de asta.” „Sunt.” „Și eu sunt.” „Ce ești?” „Nu ce, cum.” „Cum ești?” „Mîndru.” „De ce?” „Pentru că am lîngă mine o femeie care e în stare să mă facă să uit cum mă cheamă, ce am spus și pe ce lume mă aflu.”

Simonei i se lumină privirea. „Vino încoace”, îi spuse. „Vrei să continuăm?” „Nu. Vino încoace.” Cristian se ridică și se apropie. „Apleacă-te.” Șoapta ei îl făcu să înțeleagă că e vorba de altceva. Se aplecă deasupra ei și se sprijini cu palmele pe cadă. Ea întinse mîinile, îl apucă de ceafă și îi trase fața aproape de a ei. Își lipi gura de a lui și îl sărută apăsat. Nu un sărut lasciv, dornic. Un altfel de sărut, acel fel de sărut care transmite ceva, ceva doar de două persoane știut. O taină, o trăire, un secret. „Este cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care am primit-o vreodată.” Cristian o privi în ochi, îi atinse fruntea cu degetele și îi mîngîie părul. „Să știi că nu zace în mine doar un animal dornic de sex. Chiar dacă ce am spus adineauri, că mă faci să uit pe ce lume mă aflu și cum mă cheamă, am spus imediat după ce mi-ai oferit una dintre cele mai minunate experiențe pe care le poate oferi o femeie unui bărbat, să știi că asta este valabil și pentru restul. Pentru felul tău de a fi. Pentru cum vorbești. Pentru ce știi. Pentru cum arăți. Pentru tine ca om.”

Simona îl asculta fără să scoată un sunet. Mărturisirea lui îi mîngîia auzul și îi trimitea fiori prin corp. Avea senzația că a găsit un jurnal secret și îl răsfoia, cutreierînd prin cele mai intime gînduri ale cuiva. Știa că Cristian este un om a cărui sinceritate atingea cote alarmante uneori. Era foarte direct atunci cînd spunea ceva. Așa era și acum. Îi sorbea cuvintele.

Și pentru că mi-a revenit memoria, o să reiau ideea cu cărămizile și cimentul, pe care am început-o”, continuă el. Își lipi din nou gura de buzele ei, o sărută apoi se retrase și se așeză pe marginea patului. „Spuneam că dacă sexul nu merge atunci totul este sortit pieirii. Așa este. Oricît am vrea să nu fie așa, dragostea fără sex funcționează o vreme, o zi, două, nouă, o lună, cît o fi acolo, dar la un moment dat începe să scadă. De ce? Pentru că în afară de supapa emoțională, spirituală dacă vrei, iubirea are nevoie și de o supapă fizică de refulare, de manifestare. E ca și cum relația dintre doi oameni este o pînză pe care cei doi pictează împreună. Fiecare aduce culori, nuanțe, trăsături de penel etc. Dar un tablou, pentru a fi complet, are nevoie de toate culorile, de toate nuanțele necesare pentru a prezenta un peisaj, de toate culorile care îi aparțin. Ei bine, printre toate culorile de care au cei doi nevoie este și sexul. Iar sexul, prin ceea ce reprezintă în relația respectivă, reprezintă de multe ori un adevărat curcubeu. Probabil din cauza asta vezi stele verzi și îți joacă toate culorile curcubeului sub pleoape atunci cînd ai orgasm. Iubirea dintre oamenii ăia doi are nevoie de supapa asta de refulare, de sex. De sex ca mod de exprimare al iubirii. Iar iubirea se manifestă și se dezvoltă între doi oameni compatibili. Clar că cei doi trebuie să fie compatibili din punct de vedere sexual. Iubire de lungă durată fără sex bun nu se poate. Invers, da, se poate, sex bun și al naibii de bun fără iubire. Dar iubire fără, nu.”

Simona îl asculta cu atenție. El se opri. „Cristian, există totuși atîtea iubiri pe lumea asta, între tot felul de oameni, care nu implică și sex.” „Da, există, însă acelea sunt în afara ecuației naturale a relațiilor intime dintre oameni și a evoluției naturii.” „Ce vrei să spui?” „Vreau să spun că scopul nostru, din punct de vedere al naturii, este să ne naștem, să creștem și să ne transmitem genele mai departe. Și natura a găsit tot felul de căi și de mecanisme pentru a face ca asta să se întîmple. Omul, spre deosebire de alte animale, este dotat și cu creier și cu rațiune, așa că se poate împotrivi și chiar se împotrivește legilor naturii. Ei bine, natura, pentru a contracara rațiunea omului, a găsit o cale foarte eficientă de a se asigura că o să ne transmitem mai departe genele și că o să le transmitem pe cele mai bune. Și calea asta este iubirea. Iubirea cu tot ce vine la pachet cu ea, compatibilitatea partenerilor, relație de lungă durată, stabilitate, monogamie, răsfrîngerea efectelor ei și asupra progeniturilor, creșterea acestora etc. Și așa cum am spus deja, iubirea este complexă, se manifestă și prin sentimente, și prin sex, și prin multe altele.” „Bun, înțeleg, dar tot nu înțeleg ce ai vrut să spui cu ecuația naturală a relațiilor și că iubirile care nu conțin și sex sunt în afara ecuației ăsteia.” „Sunt în afara ei. Pentru că natura este un mecanism bine uns care funcționează după reguli precise. Și dacă doi oameni sunt împreună, se iubesc dar dintr-un motiv oarecare nu fac sex și nu perpetuează specia, nu duc ecuația pînă la capăt. Ăsta este cursul naturii și ea face ce știe mai bine. Așa cum ai spus tu însă, dincolo de scopul esențial al iubirii, de mecanismele ei pur fizice și chimice pe care i l-a atribuit natura, omul a dezvoltat-o și i-a dat multe conotații. A trăit-o și o trăiește în atîtea feluri încît nu îi mai aparține doar naturii. Omul și-a însușit-o și a transformat-o în ceva mult mai bun. A luat o relație matematică, a adus-o în viața de zi cu zi și a aplicat-o. A pus-o în fața realității haotice căreia îi dă naștere omul, prin tot ceea ce face. Cu alte cuvinte, omul a introdus o mulțime de variabile într-o ecuație perfect echilibrată. A inegalizat ecuația. De aceea vedem în jurul nostru tot ceea ce vedem, oameni care se iubesc și după aceea se despart, oameni care sunt singuri, cu sau fără voia lor, oameni care fac tot felul de tîmpenii în numele acestei iubiri care, vrem sau nu vrem, ne influențează într-o mai mică sau mai mare măsură deciziile. Și acum, ca să închei ideea cu cărămizile și cimentul, spuneam că dacă sexul nu merge atunci relația este sortită eșecului, într-o relație în care există și iubire și sex. Pînă la urmă tot natura cred că și-a băgat coada și în cazul ăsta. Adică i-a adus pe cei doi împreună dar, dacă nu se înțeleg în pat va scădea interesul lor încet-încet pînă în punctul în care va apărea inevitabil o ruptură. Și după o perioadă de refacere, să zicem, vor găsi alți parteneri cu care vor fi mai compatibili poate. Un fel de doamna Natură joacă la Loterie. Dar cum ea este cea care face jocurile, de foarte multe ori măsluiește numerele în așa fel încît să cîștige. Bineînțeles că treaba este mult mai complexă și am putea discuta pe seama asta luni în șir. Așa că o să închei și o să îți mai fac o declarație, de data asta în spiritul a ceea ce am tot spus pînă acum.”

Se ridică, duse o mînă la piept, se înclină ceremonios, o privi și spuse: „Stimată doamnă, m-ați îmbolnăvit de priapism.” Simonei i se măriră ochii. „Asta chiar că e una dintre cele mai originale declarații de dragoste pe care le-am auzit vreodată.” Cristian săltă buzele într-un zîmbet larg și ridică de cîteva ori din sprîncene. „Și este o declarație de dragoste cu atît mai frumoasă cu cît este și susținută de ceva palpabil”, continuă ea și privi în jos, între picioarele lui. „Doar nu crezi că aș face declarații nesusținute de fapte concrete?” „Nici nu mi-a trecut prin minte așa ceva.” „Mă bucur să aud asta. Acum, cît mai ai de gînd să stai în cadă? Pentru că vreau să mă ocup de tine cît mai concret și să îți arăt cît de substanțială este declarația pe care tocmai ți-am făcut-o.” „Ah, ce dulce!” Auzind-o, Cristian avu un imbold de a merge la ea să o scoată din apă. Se stăpîni. Se tolăni pe pat, puse palmele după ceafă, îndoi un genunchi și ridică de cîteva ori din șolduri, sugestiv. „Stimată doamnă, sunt la dispoziția dumneavoastră. Vă aștept.”

8.

Simona se sprijini cu palmele de marginea căzii și se ridică. Cristian privea cum i se scurge spuma pe trup și își linse buzele. Coborî mîna, se atinse, înfășură degetele și începu să le miște. Îi venea să se ridice, să meargă la ea, să o aplece și să intre în ea chiar acolo. Îi lăsa gura apă cînd îi vedea fundul. Ea luă prosopul și își șterse părul. Trecu la spate și la sîni apoi, ca și cum ar fi ghicit la ce se gîndea el, se întoarse cu spatele, ridică un picior pe cadă și începu să se șteargă între picioare. Se aplecase puțin și poziția îi arăta lui Cristian totul. Zăbovi cu prosopul pe fund, apoi se șterse pe picioare. Păși afară din cadă și aruncă prosopul pe jos. Se întoarse către el și își apucă sînii în palme. Îi strînse, prinse sfîrcurile între degete și le frămîntă. Ridică un picior și îl așeză pe marginea patului. Îndoi puțin genunchiul celălalt și mișcă bazinul înainte, pentru a-i putea oferi priveliștea completă. Duse o mînă între picioare și începu să miște degetele. Deschise gura și scoase un geamăt.

Cristian nu își luase privirea de pe ea. Își mișca mîna încet, fără grabă. Duse mîna cealaltă la piept și prinse un sfîrc între degete. Un geamăr ieși din gîtul lui. „Vino încoace. Te vreau!”

Simona se urcă pe pat și merse spre el în patru labe. Își așeză limba pe glezna lui și se mișcă în sus. Ajunse între picioare, se opri puțin, îl sărută apăsat și continuă să urce. Trecu cu limba peste un sfîrc, îl mușcă încet de gît apoi își lipi buzele de ale lui. Cristian ridică mîinile, îi așeză palmele pe ceafă și îi răspunse la sărut. Îl încălecase și își mișca șoldurile, frecîndu-se de el. El coborî o mînă, o alintă cu vîrfurile degetelor pe șira spinării și ajunse pe fund. O apucă cu palma și o strînse. Îi simți geamătul în gură. Își mută degetele între fesele ei, întinse mîna puțin mai mult și o atinse. Simona icni. Își frecă degetul pe ea, repede. O simți cum se apasă cu sînii pe pieptul lui și cum își mișcă bazinul, împingîndu-se în degetul lui. O apucă cu palma pe care o avea pe ceafa ei, îi ridică capul și o privi în ochi. „A cam venit vremea să îți plătesc dobînda aia.” Simona vru să-i răspundă dar nu reuși decît să geamă. El își mutase mîna de pe fundul ei, o băgase printre trupurile lor și i-o dusese între picioare. O cuprinsese în palmă și o pătrunsese cu un deget. Se uită la ea. Închisese ochii și se împingea în degetul lui. Începu să mișt palma în sus și-n jos. Auzea cum i se lovește palma de carnea ei. Ea stătea deasupra lui, pe genunchi și pe palme și își arcuise spatele în sus. Deschisese gura și icnea după fiecare mișcare a mîinii lui. Cristian îi trase capul pe spate, ridică gîtul și își închise gura peste al ei. Îi prinse mărul lui Adam între buze și își plimbă limba pe el. O ținu așa un timp. Nu se auzeau în încăpere decît sunetul palmei lui și gemetele ei.

Cristian, înnebunesc!” Cuvintele ieșiră printre gemete. „Abia am început, iubito”, răspunse el. Își opri mîna, o scose dintre picioarele ei și i-o duse la gură. „Uite, ca să vezi ce gust bun ai.” Își plimbă degetul pe buzele ei apoi i-l băgă în gură. Ea îl prinse cu buzele și îl linse. După ce o lăsă să îl lingă îl scoase și îl linse și el. „Foarte bun.”

Întinse o mînă și o bătu încet peste fund. „Nu te mișca.” Se trase de sub ea și se mișcă în spatele ei. Stătea în continuare în patru labe. Își plimbă privirea pe ea. Întinse palmele, le așeză pe fundul ei și îi frămîntă fesele. Trase puțin de ele în părți și privi la ce era între ele. Lucea. Era udă. Mișcă puțin palmele, frămîntîndu-i fundul. Simona privi în spate, peste umăr, către el și scutură din fund. „Vrei să mă înnebunești de tot?!” El întinse o mînă și îi așeză un deget pe buze. „Nu ne grăbim. Vreau să văd tot, să simt tot, să mă bucur de tot.” Ea închise ochii și oftă.

Simți cum își așază o palmă pe spatele ei și o împinge ușor în jos. Își coborî pieptul și se lipi cu sînii de așternut. Își îngropă obrazul în pernă. Rămăsese cu fundul în sus, cu picioarele puțin desfăcute. Sunt la dispoziția ta. Hai, linge-mă, știu că asta vrei să faci. E a ta, fă ce vrei cu ea. Abia aștept să îți simt buzele pe mine. Să îți simt limba cum intră în mine. Apucă-mă cu palmele de fund, desfă-l și lipește-ți fața de mine. Vreau să aud cum rămîi fără aer în timp ce îți astup gura. Doamne, cît sunt de udă! Dacă aș putea m-aș linge și singură!

Cristian se întinse pe burtă și se sprijini pe coate. O avea în față. Mișcă mîna și i-o băgă între picioare. Își așeză palma pe interiorul coapsei și ridică degetul mare. O atinse cu vîrful degetului și îl plimbă înainte și înapoi. O simți cum își încordează șoldurile. Mișcă și mîna cealaltă, o apucă de șold și o stăpîni. Mai mișcă degetul de cîteva ori apoi se mișcă și își lipi buzele de ea. O sărută de cîteva ori. O auzi cum geme în pernă. Ridică palma și o plesni ușor peste fund. Își frecă buzele de ea și scose limba. Rămase așa cîteva clipe, cu limba scoasă, apoi o împunse cu vîrful. Se retrase, așteptă puțin, apoi se apropie din nou și începu să își miște limba pe ea.

Doamne, cît de bună ești! Cred că dacă ai putea să te lingi singură ai face-o în fiecare zi. Nu mă mai satur de gustul tău. Mă mir că pînă acum nu mi-am dat drumul niciodată cînd am făcut-o.

Începu să miște limba mai repede. Era ud pe buze. Simona întinse o mînă, pipăi pînă dădu de el și așeză palma pe capul lui. Îi simțea mișcările capului. Simțea că ia foc. „Cristian, îmi dau drumul.” Mai mult gemuse decît vorbise. Respirația îi șuiera prin gura întredeschisă. Ochii i se zbăteau sub pleoapele închise. Avusese dreptate el cînd pomenise de stele verzi în momentul orgasmului. Începuse să vadă o constelație întreagă. Simți cum începe să se amplifice plăcerea și să se concentreze între picioare.

Simți și Cristian, după felul cum fremăta, că nu mai are mult. Își mai mișcă gura de cîteva ori, repede, apoi o înlocui cu un deget și o pătrunse. Mișcă buzele mai sus și o împunse cu vîrful limbii. Îi auzi geamătul. Începu să miște degetul, din ce în ce mai repede, și să o lingă. Își strecură mîna cealaltă sub ea și îi prinse un sîn. Găsi sfîrcul și îl strînse între degete. Îl frămîntă de cîteva ori. Îi simți palma pe care o avea pe capul lui cum îl strînge. Îl apăsă. Se lipi cu fruntea de fundul ei. Tot ce putea să facă era să miște limba și degetul. Iuți ritmul și peste cîteva clipe o auzi cum țipă.

Dumnezeule, nici nu mai pot să vorbesc! O să îmi dau drumul. Linge-mă în fund! Nu te opri! Termi…

Simona simți orgasmul de parcă i-ar fi turnat cineva pe gît o găleată cu curent electric. Țipă lung și se zbătu cu fața în pernă. Își luă mîna de pe capul lui și o încleștă pe așternut. Strînse pumnul și izbi cu el de cîteva ori în saltea. Picioarele i se încordaseră și ridică fundul în sus. Tremura și se opintea cu pieptul în saltea. I se zbăteau ochii sub pleoape. Cristian continua să își miște degetul în ea și să o lingă. Ridică capul, scoase toată limba și o linse pe fese. O plesni peste fund. Scoase și mîna pe care o avea sub ea, pe sîn, și o apăsă pe mijloc, ținîndu-i fundul în sus.

Avea senzația că se face cioburi. Fiecare parte din trupul ei părea că este ruptă din întreg și își face de cap. Simțea fiecare membru și fiecare parte din interior cum se contractă și se relaxează fără să țină cont de restul. O avalanșă de senzații care o străbătea din cap pînă în picioare. Gemea și își înfunda capul în pernă. Rămase nemișcată, gustînd fiecare curent care o străbătea. Cristian îi ținea mijlocul nemișcat. Simți cum o plesnește peste fund de cîteva ori și asta îi trimise noi senzații în corp.

Încet-încet, orgasmul se termină și în dormitor se mai auzi doar respirația ei ca un șuierat. Cristian o sărută pe fund apoi se culcă cu obrazul pe fesa ei și o lăsă să își revină.

9.

Cum e pentru un început de plată de datorie?” Nu schimbaseră poziția. Ea era tot cu fundul în sus, cu capul înfundat în pernă. Cristian își odihnea obrazul pe fesa ei. Își plimba palma pe ea și îi atingea pielea cu vîrfurile degetelor. Simona îi simțea între picioare răsuflarea caldă. Din cînd în cînd el scotea limba și o lingea. La doar cîțiva centimetri de gura lui era umezeala din care gustase. Doar ce își luase gura de pe ea și o voia din nou.

Lasă-mă puțin, să îmi revin, și o să îmi adun ideile ca să pot să îți răspund. Pentru că acum nu sunt în stare să îți spun decît că m-ai făcut franjuri. Dacă vrei un răspuns mai elaborat o să trebuiască să aștepți.” „Nu mă grăbesc, avem timp. În plus, e doar o parte din datorie. Mai e și restul.”

Își așeză palma pe mijlocul ei și o mișcă. Nu își schimbase poziția, era cu obrazul tot pe fundul ei. Coborî mîna pînă ajunse cu degetele în dreptul gurii. Băgă un deget în gură și îl linse pînă îl umplu de salivă. Îl așeză între fese și îl mișcă încet în sus și-n jos. Cobora încet. Scosese și limba și o mișca pe pielea ei. Simona simțea amîndouă mișcările. Răsuflarea lui o atingea între picioare și o făcea să se înfioare. Îi simți degetul cum coboară. „Cu limba a fost un acont. Mă gîndesc dacă să continui.” Ea își mișcă fundul. „Eu zic să nu te mai gîndești atît și să faci ceva cu degetul ăla.” Îi tremura vocea. Cristian coborî degetul încă puțin. Simona simți umezeala cum alunecă pe pielea dintre fese. I se încordă gîtul și un geamăt îi ieși din gura întredeschisă.

Cristian plimbă mîna, cu degetul lipit de pielea ei, în sus și-n jos. De fiecare dată cînd cobora ajungea mai aproape. Simona simțea că nu mai poate. Nu mai avea răbdare. Voia degetul lui în ea. „Ce faci acolo?!” El ridică obrazul de pe fundul ei și o privi. „Puțină răbdare. Ceea ce voi face are nevoie de puțin mai mult din asta.” Duse degetul în dreptul gurii și lăsă să curgă pe el puțină salivă. Scoase după aceea limba și o întinse pe tot degetul. Simona se uită, fără să își poată lua privirea de pe firul de lichid care îi curgea din gură. Închise ochii și își imagină degetul lui cum apasă și cum intră în ea. Aproape că simți cum i se mișcă degetul și cum carnea ei se strînge în jurul lui, cedînd puțin cîte puțin, unsă cu salivă, lăsîndu-l să alunece încet.

Te gîndești la ce o să fac eu acum?” Vocea lui o făcu să deschidă ochii. Vru să îi răspundă dar în loc de asta icni. Cristian tocmai așezase vîrful degetului între fesele ei și îl rotea încet. O ungea cu salivă. „Exact la asta mă gîndeam.” Cuvintele ieșiră din gura ei împreună cu un geamăt. El roti buricul degetului repede, de cîteva ori, făcînd-o să scoată un țipăt din gît, cu dinții și buzele strînse. Îndreptă degetul și îl apăsă ușor. Simți carnea cum se lărgește și cum îi alunecă degetul în ea. Îl băgă puțin, îl mișcă încet apoi îl scoase. „Nu ne grăbim, nu?” „Avînd în vedere poziția în care mă aflu, nu cred că am ceva de spus despre asta, nu crezi?” „Da, nu prea te afli într-o poziție din care să poți pune condiții”, răspunse Cristian și își apăsă iar degetul, pătrunzînd-o.

Îl mișcă, intrînd din ce în ce mai mult. Carnea ei ceda, lăsîndu-l să intre din ce în ce mai ușor. Începuse să geamă și să gîfîie. Cristian apropie gura și lăsă să îi curgă printre buze încă un fir de salivă. O picură pe deget. Coborî apoi gura și o linse, mișcînd limba de jur împrejurul degetului. „Continuă, o faci atît de bine.” Vocea ei se auzi înfundat. Își îngropase din nou fața în pernă. Își înfipsese dinții în material și trăgea de el.

Cristian băgă degetul pînă la jumătate și se opri. „Mi-a venit o idee.” „Ce idee?” Ea ridică fața din pernă și privi către el. „M-am gîndit la ce vorbeam mai devreme, despre teoria cu cimentul și cărămizile.” O simți cum se încordează. „Ai degetul în fundul meu pînă la jumătate, nu mai am mult și o să am al doilea orgasm și ție îți arde de teorii cu ciment și cărămizi?! Ești constructor cumva și ai depășit termenul de predare? Treci la treabă!”

Nu apucă să continue. Îl simți cum apasă degetul și îl băgă pe tot. O auzi cum icnește. Se aplecă pînă ajunse cu gura lîngă urechea ei. „Ne jucăm, iubito, ne jucăm.” Îi prinse lobul urechii între buze și îl apăsă ușor cu dinții. Răsuci încet vîrful degetului în ea. Simona gemu. „Acum, ce spuneai despre orgasmul ăla?”

Nu așteptă să îi răspundă. Începu să miște și să răsucească degetul în ea. Îi simțea carnea cum se opune din ce în ce mai puțin. Aluneca în ea din ce în ce mai ușor. Se îndepărtă de urechea ei și se așeză cu fundul pe glezne. O apucă cu palma de o fesă și o strînse. Începu să o apese cu degetele și să o plesnească încet peste fund. Continua să se miște în ea, repede. O văzu cum arcuiește spinarea în sus. Simți cum se strînge.

Cristian, mă înnebunești. Nu pot să îmi dau drumul doar așa. Îmi trebuie ceva în plus.” „Vrei să termini acum?” „Da!” Aproape că strigase la el. Își îngropă din nou fața în pernă. Se simțea de parcă urma să sară cu parașuta din avion, ușa era deschisă, era pe margine, curenții de aer o izbeau în față, dincolo de margine era orgasmul dar ceva o ținea să nu poată sări. De parcă putea întinde mîna să pipăie plăcerea dar nu putea să sară în ea, să o lase să o cuprindă.

Îl simți cum se mișcă în spatele ei, cum se apropie. Nu știa ce avea de gînd să facă așa că nu se mișcă. Îi simți palma pe interiorul coapsei. Simți apoi cum o ciupește ușor. „Desfă picioarele mai mult.” Îl ascultă și depărtă genunchii. Nu scosese degetul din ea. Se mișcă pînă ajunse între picioarele ei. Privi în jos. Era atît de aproape. Mișcă șoldurile puțin mai în față și se lipi de ea. Simona îl simți. „Văd că erai pregătit.” „Corecție. Nu vezi. Simți”, răspunse el și ajutîndu-se cu mîna cealaltă intră în ea. O auzi cum geme și înaintă încă puțin. Rămase nemișcat, apăsînd doar degetul. Îl răsuci de cîteva ori apoi își împinse bazinul înainte și mai intră puțin în ea. Un geamăt prelung ieși din gura ei. „Plesnește-mă peste fund!” Cuvintele ieșiră cu dificultate. Dacă nu ar fi fost vorba de o partidă de sex ai fi zis că se îneacă. „Plesnește-mă peste fund”, repetă ea.

Cristian ridică palma și o coborî peste fundul ei. Plesnitura răsună în încăpere. O ridică încă o dată și încă o dată. De fiecare dată cînd i se lipea palma de carnea ei o simțea cum se încordează. Continua să se miște în ea și să miște și degetul. Își așeză palma pe fesa ei, o strînse și trase puțin de ea într-o parte. Privi în jos. Vedea totul. O picătură alunecă pe coapsa ei și se scurse în jos. Începu să se miște puțin mai repede.

Îi privi fața. Avea ochii închiși. Din gura întredeschisă i se auzea respirația. Gîfîia și cîte un geamăt se auzea atunci cînd intra în ea mai puternic. Îi văzu buzele cum se mișcă. „Cristian…” Nu se opri. Apăsă degetul puțin mai mult. „Cristian, îmi dau drumul.” El o auzi. Ridică palma și o plesni încă o dată peste fund. O văzu cum deschide ochii și privește spre el. Parcă nici nu îl vedea. Sprîncenele i se strînseră, deschise gura și gemu lung. O simți cum se încordează și se apăsă în ea.

Simona simți orgasmul cum izbucnește și o cuprinde. Se trase în față. Cristian ieși din ea. Trase și degetul. O văzu cum cade pe o parte. Nu se mișca deloc. Înțepenise. Spinarea i se îndoise. Ținea brațele drepte, cu mîinile îndoite de la încheieturi și degetele strînse. Arăta ca o statuie dărîmată de pe soclu, căzută la pămînt și lăsată așa, în neorînduială.

Inima îi bubuia și respirația i se oprise în gît. Îi vîjîiau urechile. Își strînsese coapsele. Simțea carnea dintre picioare cum se contractă și cum îi trimite valuri de plăcere în tot corpul. Nu se putea mișca, stătea așa, culcată pe o parte, și primea orgasmul care i se rostogolea prin fiecare celulă. Îi pulsau tîmplele și simțea furnicături în pielea de pe cap. Închisese ochii. Îi jucau scîntei sub pleoape. Auzi un geamăt slab, gîtuit. Era al ei.

Cristian o privea, fără să o atingă. Era prima dată cînd o vedea că are un orgasm atît de puternic. Se așeză în fund și așteptă. Trecuseră cel puțin douăzeci de secunde de cînd își dăduse drumul și nu se mișcase. Îi privi fața. Nu deschisese ochii. Pe buze îi apăruse un zîmbet slab. Picături de transpirație i se formaseră pe frunte, alunecau pe piele și picurau pe pernă. Arăta ca o statuie grecească, surprinsă de artist în una din acele poziții ciudate, despre care te întrebai ce ar putea să reprezinte. Ce o fi fost în mintea sculptorului de a cioplit în bucata aia de piatră pînă a obținut o poziție în care orice om ar fi căpătat cîrcei și o febră musculară pe cinste? Acum, văzînd-o pe Simona surprinsă de orgasm în poziția aceea, încordată, cu brațele și picioarele rigide, cu degetele îndoite și gura căscată, parcă înțelegea. Se pare că treaba cu extazul creației, cu chinul muncii și plăcerea sublimă oferită de rezultat avea un sîmbure de adevăr. Parcă fiecare artist în parte surprindea un orgasm în fiecare operă de artă căreia îi dădea naștere. Un zîmbet apăru pe fața lui. Fiecare act sexual este o operă de artă în care pui muncă fizică, gîndire, sentimente, trăiri, sudoare, chiar și durere, iar orgasmul este răsplata, rezultatul, suma a tot ceea ce ai pus în el. Cu cît ești mai sincer, mai dornic de a da tot ce ai mai bun, mai deschis și mai dedicat actului, cu atît rezultatul este mai bun. Sexul este actul creației, orgasmul este punctul ei culminant, momentul cînd totul este așa cum trebuie să fie și creația este desăvîrșită.

10.

Doamne, nu am mai avut niciodată un orgasm ca ăsta. Să nu mai pot nici măcar să mă mișc. Nici cu el, nici cu alții. Mai vreau. Sper că stau bine cu inima, să nu îmi plesnească ceva cînd îmi dau drumul în halul ăsta. Am crezut că o să paralizez, așa înțepenită. Dacă stau să mă gîndesc bine, cred că am arătat ca paralizatul ăla din filmul cu Iisus, după ce l-au dezlegat din legăturile cu care era prins de targa aia, și i-a spus să se ridice și să umble. Putea să vină și cel mai mare făcător de minuni la mine și să-mi spună să mă ridic și să umblu că nu eram în stare nici măcar un gînd să îl mișc mai încolo. Cică orgasmele îți prelungesc viața. La naiba! Dacă ar fi toate în halul ăsta cred că ar scurta-o. Sigur nu face inima față la așa ceva, se slăbește săraca la halul în care trebuie să pompeze. Să vîjîie sîngele în halul ăla, să nu mai poți auzi și vedea nimic. Mai vreau, să-mi bag picioarele! Să știu că mai am de trăit numai zece ani de acum încolo, dar dacă ar fi zece ani în care am parte doar de așa ceva, doar zece ani să fie! Cred că dacă aș băga degetele în priză nu ar fi la fel. Iubitule, ești grozav! Am mai avut aproape la fel cu vibratorul dar nu se compară. Sper nici să nu am la fel cu vibratorul că o să trebuiască să te pun la și mai multă muncă. Scuze că te pun în balanță cu un vibrator dar e vorba de orgasm. Sau poate că o să vă pun pe amîndoi la treabă în același timp. Nu-i o idee rea. Nu e rea deloc. Unde ai vrea să te pun la treabă? Sau faceți cu schimbul? Nu cred că o să te cerți cu un vibrator care unde să intrați. Vă primesc pe amîndoi. Faceți treabă bună. Ești artist cu degetul, și cu limba, jos pălăria. Pînă acum nu îmi plăcea așa în mod deosebit dar se pare că ai picat pe subiect și ai găsit cum să faci ca să îmi placă. Al naibii de mult. Mă întreb dacă o să reușesc să termin doar așa, doar cu degetul în fund sau cu tine. Acum nu am reușit, dar cine știe. Aș vrea să pot. Nu-i nimic, mai încercăm, mai experimentăm.

Cristian aștepta. Se sprijinise într-o parte, cu palma pe așternut, cu picioarele strînse sub el. O privea. Îi urmărea sînii care se mișcau din ce în ce mai încet. Respirația i se liniștea. Îi trecu prin minte, fără să vrea, nevoia de a avea pregătit lîngă pat un aparat de resuscitare și rîse în gînd. Era pentru prima dată cînd o vedea că are un orgasm atît de violent. Făcuseră de toate, în trecut, și de fiecare dată încercase să îi ofere o plăcere cît mai mare. Acum însă văzuse ce înseamnă să oferi un orgasm atît de puternic încît celălalt să nu mai știe de el, să se rupă de realitate.

La ce te gîndești?” Vocea ei îl scoase din visare. O privi. Deschisese ochii și îl cerceta cu atenție. Nu se mișcase, se afla în aceeași poziție în care o adusese orgasmul. Pielea îi lucea, acoperită cu transpirație. „Mă gîndesc că dacă o să mai ai parte de asemenea eliberări, s-ar putea să trebuiască să facem rost de undeva de un aparat de resuscitare. Că s-ar putea să-ți stea inima.” Ea rîse. „Exact asta mi-a trecut și mie prin minte mai devreme. Dar mi-a mai trecut ceva prin minte. Dacă e să am parte numai de orgasme din astea de acum înainte aș fi mulțumită chiar dacă aș mai avea doar zece ani de trăit.” „Măsori viața în intensitatea orgasmelor?” „De ce nu? Nu e o măsurătoare rea. Apropo de măsurătoare, văd că tu ai rămas neterminat.” „Am cam rămas. Dar nu-i nimic. Acum a fost pentru tine. Și, sincer, sunt foarte mulțumit că am putut să îți ofer așa ceva.” „Mulțumit și mîndru în același timp. Recunoaște.” „Recunosc. Care bărbat nu ar recunoaște că nu este mîndru că i-a oferit femeii de lîngă el un așa orgasm. Tîmpit să fii să spui asta.”

Simona întinse mîna, o așeză pe el și plimbă vîrfurile degetelor. Se uită la el și îl văzu cum închide ochii și lasă capul pe spate. Atingerea ei îi ridică pulsul și pieptul începu să i se miște mai repede, mișcat de respirația stîrnită de senzația oferită de atingerea ei. Deschise ochii, privi în jos și se mișcă puțin, îndemnînd-o să continue. Degetele ei se înfășurară și îș strînseră în palmă. Mișcă pumnul brusc, de cîteva ori. Îl auzi cum geme. Un zîmbet apăru pe fața ei. „Am să te fac să țipi să audă vecinii.” Promisiunea ei îl făcu să își încordeze șoldurile și să se împingă în mîna ei. „Da.” Atît putu să spună, printre dinți, apoi o privi în ochi. „Dar înainte de asta, îmi pare rău că trebuie să o spun, trebuie să merg la toaletă.”

Ea opri mișcarea mîinii. „Acum, neapărat?” „Da, acum. Bine ar fi să putem să controlăm asta și să o amînăm pentru mai tîrziu. Din păcate nu se poate.” Simona îi dădu drumul. El se mișcă și se întoarse ca să coboare din pat. Simți o arsură pe fund. Îl pleznise cu palma. Întoarse capul spre ea. „Grăbește-te, amice. Vecinii așteaptă să te audă cum țipi cînd îți dai drumul. Vecinii… și eu.” El scoase limba la ea și coborî din pat. Simona se mișcă, se sprijini cu spatele de perne și îl privi. Îi lăsa gura apă în timp ce îi privea fundul. Al meu ești, amice. Și ce planuri am eu cu tine!

Cristian ajunse la ușă și apăsă pe clanță. Dădu să iasă din încăpere dar privirea îi fu atrasă de ecranul telefonului care se afla pe o masă lîngă ușă. Clipi de cîteva ori. O notificare sau un mesaj. De ce nu l-oi fi închis cînd am ajuns? Sau măcar să închid conexiunea de date. Se gîndi dacă să ignore notificarea și să închidă telefonul, pur și simplu. Dacă tot am primit-o, o citesc și după aia îl închid.

Întinse mîna și apucă telefonul. Aprinse ecranul și îl deblocă. „Nu ai închis telefonul cînd am venit?” În vocea Simonei se simțea o undă de reproș. „Am uitat. Nu-ți face griji, mă uit să văd ce e cu notificarea pe care am primit-o adineauri și după aia scot bateria.” Se uită la ea și o văzu cum zîmbește. „Nu vreau să ne întrerupă nimic.” „Nici eu”, răspunse el. Își îndreptă din nou atenția către ecran și apăsă pe el de cîteva ori.

Dacă vrei să spui ceva...

%d bloggers like this: